PEP Den Haag en mantelzorg

Zorgt u (langdurig) voor een ziek of gehandicapt kind, ouder(s), vriend of familielid? Die vorm van persoonlijke, onbetaalde zorg noemen we ook wel mantelzorg. Mantelzorg, omdat een mantel staat voor alles wat iemand met warmte omringt. Mantelzorgers hebben naast die zorgtaak vaak ook gewoon een gezin, baan of studie.

 

Hervormingen in de langdurige zorg, wat betekent dat?
Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat er nogal wat gaat veranderen in de zorg. 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal andere regelingen zodat mensen met ondersteuning en zorg zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Dit zijn de hoofdlijnen

 • Voor lichtere vormen van ondersteuning uit de AWBZ, zoals begeleiding en dagbesteding, kunt u een beroep doen op de gemeente op grond van de Wmo. Net als beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis.
 • De extramurale persoonlijke verzorging wordt niet overgeheveld naar de gemeenten, maar bij de zorgverzekeraars ondergebracht. Hieronder valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, toiletgebruik e.d. en eenvoudige verpleegkundige handelingen.
 • Alleen burgers die huishoudelijke hulp hard nodig hebben en dit niet zelf kunnen betalen komen hiervoor in aanmerking. De gemeente beslist hierover.

Keukentafelgesprek
In een keukentafelgesprek wordt besproken op welke manier de zorg het beste geregeld kan worden. Uitgangspunt is dat burgers in toenemende mate meer zelf voor hun zieke naaste moeten gaan zorgen voordat beroepsmatige zorg wordt ingezet. Het gesprek wordt gevoerd door of namens de gemeente met de zorgvrager, de mantelzorger(s) en/ of cliëntondersteuners. In dit gesprek wordt, naast de hulpvraag, integraal gekeken naar alle levensterreinen van de burger: inkomen, sociaal netwerk, dagbesteding. In kaart wordt gebracht wie er vanuit de directe omgeving een rol kan spelen bij de zorg en van welke  voorzieningen in de buurt eventueel gebruik gemaakt kan worden.

Uw positie als mantelzorger
In het gesprek 'aan de keukentafel' wordt niet alleen gekeken wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar óók wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door de cliënt huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger. Mantelzorgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen ondersteuning (een maatwerkvoorziening) van de gemeente krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, is opgenomen in de Wmo 2015.

Het is van groot belang dat u zich bewust bent van uw rol en dat u tijdens dit gesprek kunt aangeven wat u nodig hebt om niet overbelast te raken.  De gemeente moet namelijk op grond van de wet nadrukkelijk beleid voeren ter ondersteuning van mantelzorgers.

Meer informatie over

 • Zorg delen!

  Hulp vragen aan anderen is niet altijd gemakkelijk: je wilt anderen niet belasten, of je vindt dat je tekort schiet wanneer je anderen om hulp vraagt. Aan de andere kant bieden mensen uit de omgeving hun diensten niet aan omdat ze in de veronderstelling zijn dat er geen extra hulp nodig is, of om dat ze bang zijn zich teveel 'te bemoeien'.

  Door hulp te vragen aan andere familie- of gezinsleden, of aan mensen in de buurt kan de zorg over meerdere schouders worden verdeeld waar zowel u als degene voor wie u zorgt profijt van heeft.

  Voorbeelden van ondersteuning

  • Ondersteuning op maat beroepskrachten
  • Familiecoach (bij psychiatrische problematiek
  • Casemanager
  • Ontmoetingscentrum

  Meer informatie via Mantelzorg Den Haag

 • Parkeervergunning

  Mantelzorgers voor bewoners in de parkeervergunninggebieden van Den Haag, mogen parkeren met een speciale parkeervergunning voor mantelzorgers. Dit is een tijdelijke vergunning die wordt toegekend voor de periode die in een CIZ-verklaring (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Wmo-beschikking is aangegeven.

  Klik hier voor meer informatie.

  Bron: www.mantelzorgdenhaag.nl

   

 • Respijtzorg

  Voorkomen van overbelasting is vooral ook een kwestie van 'voor jezelf zorgen'. Geen grenzen overschrijden en aan jezelf denken. Zo is het mogelijk dat een beroepskracht of vrijwilliger uw zorgtaak tijdelijk overneemt: aan huis en/of buitenshuis. Respijtzorg noemen we dat. Daardoor kunt u eens iets anders doen - voor uzelf. Van een afwisselend middagje naar een museum tot een broodnodig weekje vakantie. Kortom, bijtanken zodat u uw zorgtaak kunt volhouden.

  De Haagse respijtzorgorganisaties staan op de speciale website Respijtwijzerdenhaag.nl. U kunt er ook direct een aanvraag voor respijtzorg in gang zetten.

  Bron: www.mantelzorgdenhaag.nl

 • Mantelzorgcompliment

  Dit is een financiële vergoeding van 200 euro dat onder bepaalde voorwaarden wordt uitgekeerd aan zorgvragers met een AWBZ-indicatie, om uit te delen aan diens mantelzorger. Deze regeling vervalt met ingang van 2015 en zal onderdeel gaan uitmaken van de Wmo.

  Meer informatie staat op De Sociale Verzekeringsbank en op Centrum indicatiestelling zorg.

  Op dit moment is de Gemeente Den Haag aan het zoeken naar een passend alternatief om mantelzorgers iets extra's te geven.

  Bron: www.mantelzorgdenhaag.nl

 • Werken en zorgen

  Combineert u mantelzorgtaken met een betaalde baan? Wellicht kunnen onderstaande tips u verder helpen.

  • Informeer u zelf over de wettelijke verlofregelingen en eventuele bepalingen in de CAO.
  • Zoek naar flexibele maatoplossingen, bijvoorbeeld aanpassingen in werktijden, overuren sparen en opnemen in onverwachte situaties, thuiswerken, samen met  een collega een baan delen;
  • Ga in gesprek met uw werkgever en zoek samen naar oplossingen waarbij u aangeeft wat u nodig heeft en tegelijkertijd oog heeft voor de belangen van de organisatie.
  • Bespreek uw situatie met uw directe collega's zodat misverstanden worden voorkomen en er begrip is voor uw omstandigheden. Meer informatie vindt u op werk en mantelzorg.

  Bron: www.mantelzorgdenhaag.nl

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode