Politieke standpunten zorg in Den Haag

19-02-2014 13:08

De Atlas van Zorg heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma's en een aantal standpunten van de grote politieke partijen over de zorg hieronder op een rijtje gezet (zetelvolgorde).


 

PvdA Den Haag over de zorg

Gezondheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. En voor wie ziek is, helpt de juiste zorg om beter te worden, je beter te voelen. De PvdA vindt het belangrijk dat alle Hagenaars de juiste zorg en ondersteuning krijgen, ongeacht inkomen, achtergrond of sociaal netwerk. Laagdrempelig en in de eigen buurt. De wijkverpleegkundige moet terug in de wijk. Zorg moet over mensen gaan: niet over papier. Daarnaast hecht de PvdA veel waarde aan de preventie van ziekte.

 

Standpunten:
 • Uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen: zij zijn de ogen en oren van de wijk.
 • Zorgvragers verdienen tijd en persoonlijke aandacht.
 • Bestrijding van de bureaucratie in de zorg.
 • Organiseer de zorg dicht bij de mensen. Dat geldt ook voor de Jeugdzorg waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt.
 • Ouderen en gehandicapten worden extra ondersteund met materialen, vervoer en begeleiding om te kunnen sporten.

>> Naar Verkiezingsprogramma PvdA (pagina 17 t/m 20 over Zorg & Welzijn)

 

 

 

VVD Den Haag over de zorg

We moeten de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten beheersen. Om dat te bereiken wordt een deel van de gezondheidszorg van de landelijke overheid naar gemeenten overgeheveld. Concreet gaat het om de begeleiding en verzorging van gehandicapten en de zorg voor ouderen. De VVD vindt dit verstandig. Door zorg dichtbij mensen zelf te organiseren, ontstaat meer ruimte voor maatwerk

 

Standpunten:
 • De VVD wil dat bij het vormgeven van de nieuwe en bestaande zorgtaken de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voorop staan. Het gaat erom wat mensen (nog) wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. De gemeente en zorginstellingen spreken Hagenaars hier actief op aan.
 • Van mensen wordt ook verwacht dat zij waar nodig en mogelijk zorg verlenen aan hun omgeving. Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers moet omhoog
 • Als zorgverlening nodig is, geldt: hulpverlening licht waar dat kan, zwaarder als het nodig is
 • De gemeente is geen zorgdeskundige en kan dat ook niet worden. De zorgverleners zijn dat wel. De VVD wil daarom dat zij zoveel mogelijk ruimte krijgen hoogwaardige zorg te verlenen.

>> Naar Verkiezingsprogramma van VVD (pagina 36 t /m 37 over Zorg & Welzijn)

 

 

D66 Den Haag over de zorg

Iedereen heeft recht op een gezonde oude dag. Een goede gezondheid stelt mensen in staat actief deel te nemen aan de maatschappij. Daarom wil D66 dat Den Haag een gezonde stad is, waar inwoners zelf kiezen voor een gezonde leefstijl in een gezonde stadsomgeving. Voor wie niet zelfstandig kan deelnemen aan de maatschappij is zorg en ondersteuning in de eigen buurt beschikbaar. D66 gaat daarbij uit van wat mensen nog wel kunnen. De patiënt behoudt de regie over zijn of haar leven en zorg.

 

Standpunten:
 • Inwoners van Den Haag worden geïnformeerd en geïnspireerd om gezonde keuzes te maken en gezond te leven.
 • De gemeente helpt mensen om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke zorgvraag die hoort bij ouder worden.
 • Zorg wordt zoveel mogelijk in de eigen buurt of wijk georganiseerd.
 • Welzijnsinstellingen worden zakelijker en afrekenbaar.

>> Naar Verkiezingsprogramma van D66 (pagina 32 t/m 35 over Zorg & Welzijn)

 

 

CDA Den Haag over de zorg

"Goede ondersteuning voor de Hagenaars die het nodig hebben en inzetten op vrijwilligers." Den Haag is bezig om van een verzorgingsmaatschappij een participatiemaatschappij te worden. Niet langer de gemeente die initiatief neemt maar een gemeente die ondersteunt en stimuleert. De samenleving is aan zet. In 2014 doet 25 % van de Hagenaars en Hagenezen vrijwilligerswerk. Een goed voorbeeld van waar de gemeente ondersteund en niet langer meer als eerste aan zet is, is het Buurthuis van de Toekomst.

 

Standpunten:
 • De kwaliteit van zorg en hulp garanderen en een goed vangnet voor hen die niet mee kunnen. Topkwaliteit van Hulp bij het Huishouden.
 • Slimme combinaties waarbij verpleeghuizen ook diensten verlenen aan de buurt op het gebied van activering, maaltijdverstrekking en zorgverlening. Hierdoor ontstaan woonservicezones, waarin mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Een volwaardige plek voor chronisch zieken en gehandicapten en goed en snel vervoer voor mensen die minder mobiel zijn.
 • Mantelzorg: Waardering en ondersteuning van mantelzorgers. De toegankelijkheid van professionele respijtzorg vergroten (vervangende zorg voor alle mantelzorgers). Mogelijkheden geven om een balans te vinden tussen werk, privé en mantelzorg.

>> Naar Verkiezingsprogramma CDA (pagina 21 t/m 24 over Zorg & Welzijn)

 

 

PVV Den Haag over de zorg

In Den Haag worden steeds meer mensen afhankelijk van zorg. De PVV vindt dat onze ouderen en gehandicapten de best mogelijke zorg verdienen. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, dagbesteding van grote groepen gehandicapte mensen en psychiatrische patiënten. Deze megaklus gaat met gigantische bezuinigingen gepaard. De PVV zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze kwetsbare mensen buiten de boot vallen. De PVV zorgt ervoor dat zorg weer mensenwerk wordt!

 

Standpunten:
 • Stop dit asociale beleid!
 • Handen af van de taxibus!
 • Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg en behoud verzorgingshuizen!
 • We treden op tegen ouderenmishandeling en steunen de overbelaste mantelzorger.

>> Naar Verkiezingsprogramma van PVV (pagina 7 over Zorg & Welzijn)

 

 

GroenLinks Den Haag over de zorg

De gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de zorg van haar burgers. Zo krijgt de gemeente veel extra verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet. Deze extra taken worden door de landelijke overheid aangegrepen om meteen ook forse bezuinigingen door te voeren op deze belangrijke onderwerpen. Wat GroenLinks Den Haag betreft moet de zorgvraag van mensen centraal staan en niet primair het geld.

 

Standpunten:
 • Ondersteuning van de zorgvrager met één plan en één centraal aanspreekpunt
 • Het bieden van mantelzorg is en blijft vrijwillig en mag nimmer verplicht worden opgelegd om hiermee de thuiszorgkosten te drukken
 • Voldoende opvangplekken voor verslavingszorg. Bezuinigingen van het huidige college worden teruggedraaid
 • Extra opvangplekken voor daklozen met name voor alleenstaande vrouwen met kinderen
 • Geen huisuitzettingen van gezinnen met kinderen

>> Naar Verkiezingsprogramma van GroenLinks (pagina 29 t/m 31 over Zorg & Welzijn)

 

 

De Haagse Stadspartij (HSP) over de zorg

De Haagse Stadspartij is voor toegankelijke, betaalbare en kleinschalige zorg dicht bij de mensen met meer aandacht voor preventie. Wijkteams met zorgspecialisten dienen nauw samen te werken met het welzijnswerk en mantelzorgers in de wijk. Als welzijn en zorg op wijkniveau kan worden geïntegreerd, wordt de huidige verkokering en bureaucratie doorbroken.

 

Standpunten:
 • Zorg en welzijn moeten wijkgericht worden en de Haagse Stadspartij wil dit organiseren samen met bewoners.
 • Jongeren willen wij speciale aandacht geven door vraaggericht jeugdwerk te bieden.
 • Ouderen willen wij steunen door hun zelfstandigheid te stimuleren.
 • De gemeente zal extra geld moeten vrijmaken om de Rijksbezuinigingen op de zorg en op het sociale vlak op te vangen. Armoede moet worden voorkomen, dat vergt extra investeringen.
 • De Haagse Stadspartij zet zich ervoor in dat cliënten in de zorg en opvang mee kunnen praten en mee kunnen beslissen.

 

>> Naar Verkiezingsprogramma van Haagse Stadspartij over Zorg & Welzijn

 

 

SP Den Haag over de zorg

We strijden voor een goede en menselijke zorg in Den Haag. We verzetten ons tegen de bezuinigingen die op de zorg afkomen en we komen met een actieplan voor menswaardige zorg op buurtniveau.

 

Standpunten:
 • De thuiszorg wordt niet meer aanbesteed. De gemeente stelt goede basistarieven vast en maakt afspraken op basis van kwaliteit in plaats van prijs.
 • Mensen die familieleden of vrienden verzorgen, kunnen voor advies, steun en respijtzorg terecht bij steunpunten mantelzorg.
 • Overbelaste mantelzorgers krijgen extra ondersteuning vanuit de buurtzorgteams.
 • Mantelzorgers die gebruik maken van een auto krijgen een gratis bezoekersparkeerkaart voor de wijk waarin zij iemand verzorgen zodat zij geen parkeerkosten hoeven te betalen.

>> Naar Verkiezingsporgramma van SP (pagina 13 t/m 14 over Zorg & Welzijn)

 

 

 

Terug

Servicepunten in Den Haag

Heeft u vragen of hulp nodig op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en komt er via www.denhaag.nl niet uit? Dan kan het Servicepunt u verder op weg helpen. Er zijn ruim 20 Servicepunten verspreid over de stad.

Over de site

De Atlas van Zorg in Den Haag is een online wegwijzer in de wereld van zorg en ondersteuning voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners in de regio Den Haag. 

Onderdeel van het landelijk platform Atlas van Zorg & Hulp

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode